Status prawny

Status prawny jednostki

V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy z siedzibą w Olsztynie przy ul. Krasickiego 2 zwane dalej „V LO w Olsztynie” lub „szkołą” jest szkołą publiczną.
V LO jest szkołą ponadpodstawową oraz szkołą ponadgimnazjalną (do 2022
roku), dającą wykształcenie średnie ogólne z możliwością uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
Szkoła jest jednostką finansów publicznych i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w odrębnych przepisach
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty w Olsztynie.
Organem prowadzącym szkołę jest Olsztyn – Miasto na prawach powiatu
z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1.

https://bip.lo5.olsztyn.eu/wp-content/uploads/2021/02/statut_v_lo_-_nowela.pdf