Status prawny

Status prawny jednostki

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie, zwany dalej „ Zespołem ”, został utworzony na podstawie uchwały Nr IX/109/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie oraz Uchwały Nr XXXIV/558/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.”

2.W skład Zespołu wchodzą:

  • 1) V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie,
   2) oddziały gimnazjalne z Gimnazjum nr 24 włączone do V LO.

3. V LO wraz z wchodzącymi w jego skład oddziałami gimnazjalnymi jest szkołą publiczną.

4. Zespół działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu,
 • Wewnątrzszkolnych uregulowań prawnych.

5. Organem prowadzącym Szkołę jest samorząd gminny – Gmina Olsztyn.

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

 •